Sammendrag - "Neste Steg" Hvorfor trenger vi et felles rammeverk?

Et bygg kan bygges på 100 forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt? Det er problemstillingen vi adresserer i det påfølgende.

Publisert torsdag 26. november 2015

Norges bygg-, anlegg- og eiendomsbransje (BAE) er i dag svært fragmentert. I en byggeprosess skal mange ulike parter samarbeide om å lage et produkt. Samtidig ønsker aktørene å jobbe hver for seg på sine egne premisser. Produktiviteten er derfor hemmet av mangelfull og dårlig samhandling. Forskning fra andre land dokumenterer at verdibasert samhandling gir bedre bygg og lavere kostnader. Derfor benytter så godt som alle aktører i dag en standardisert inndeling av prosjektfaser og roller i en byggeprosess. Problemet er at disse rammeverkene er ulike, og skaper kommunikasjonsproblemer på byggeplassen. Bygg21 har derfor laget et felles rammeverk, og språk, for byggeprosesser i Norge kalt "Neste Steg".

Hva er "Neste Steg"?

"Neste Steg" er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til avvikling. Hensikten er å utvikle en felles norm for faseinndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt, felles språk for bransjen. Mellom stegene er det ulike beslutninger som må bli tatt, basert på den riktige informasjonen. Disse beslutningene avgjør om vi skal gå videre, tilbake til start, eller utføre mer arbeid. Videre synliggjør "Neste Steg" fire ulike perspektiver, for å forstå hvilken informasjon vi trenger i hvert steg. Disse er eier-, bruker-, det utførende- og det offentlige perspektivet.

Hvordan bruke "Neste Steg"?

"Neste Steg" skal benyttes for å beskrive bedriftens prosjektmodell og gjennomføring. Den kan også brukes som en felles referanse for flere organisasjoner som samarbeider i et prosjekt. "Neste Steg" og de tilhørende begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i prosjektgjennomføring. Målet er å gjøre det lettere å avklare hvilken kompetanse som skal fases inn til hvilken tid i byggeprosessen, og slik spare både tid og penger. Rammeverket er ment som en veiledning, ingen fasit.

Fordeler med "Neste Steg"

"Neste Steg" tvinger oss til å tenke langsiktig sammen. Byggeprosessen beskrives fra "vugge til grav", ved å se på prosessen fra behovet oppstår til bygget avvikles. Den store fordelen er at vi får et felles språk. Partene vet dermed hvordan de skal kommunisere, involvere seg og utføre oppgavene. Dersom alle forholder seg til felles beslutninger og definerte roller, vil det redusere antall misforståelser og øke produktiviteten. Aktører fases inn på riktig tidspunkt, premisser blir klarere og leveranser kommer til rett tid. Da oppnår vi et bedre samspill, lønnsomhet og resultater, og færre feil. 

"Neste Steg" skal sikre at den totale verdiskapingen i byggeprosessen fanges opp, og at levedyktigheten blir tatt hensyn til i alle steg. For å oppnå en bærekraftig prosess må alle aktører tenke langsiktig. Derfor er byggets siste livsfase, avvikling, tatt med, enten det er rivning, ombygging eller salg som er utfallet. 

Se Neste Steg i sin helhet her

Se Neste Steg i kortversjon her

Se fasenormen Neste Steg i excel-versjon her (Beta)