Bygg21 inviterer til innspillsmøter

Bygg21s seks arbeidsgrupper er i gang med å løse oppgavene, slik de er gitt av Bygg21s styre. - Nå er tiden inne for å påvirke dette arbeidet og få din stemme hørt, sier Sverre Tiltnes.

Bygg21s styreleder Sissel Leire og Bygg21-sjefen Sverre Tiltnes legger frem rapport for første halvår 2017.

Halvårsrapport fra en vital dugnad

Bygg21s halvårsrapport er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). – Styret har mobilisert. Vi har organisert oss for å løse utfordringene i mandatet, sier styreleder Sissel Leire.

Sissel Leire applauderer Jostein Kalsheim, blant annet for hans krav til bruk av VDC i Smedvig Eiendoms prosjekter.

Bygg21 setter i gang stafetten applaus-pausen

For å hedre enkeltpersoner som gjør næringen god, har Bygg21 startet stafetten Applaus-pausen.

Veidekke/SiT – Moholt 50I50 studentboliger i Trondheim

Utvikler veileder for bygging i tre

Bygg21 og TreFokus utvikler nå en veileder som skal gjøre det enklere for eiendomsutviklere å bygge i tre.

Hebekk Skole i Ski kommune bygges nå ut gjennom en samspillsentreprise etter en innledende pris- og designkonkurranse. Utbyggingen er ett av tre prosjekter HR Prosjekt evaluerer for Bygg21.

Evaluerer effekten av innovasjonskonkurranser

Ulike former for anskaffelses- og gjennomføringsmetoder kan gi ulike resultater. Hva blir effektene når man etterspør innovasjon? Det undersøker nå HR Prosjekt på oppdrag fra Bygg21.

Hvem fortjener Beste Praksis-hammeren?

Bygg21 anerkjenner beste praksis i den norske bygg- og eiendomsnæringen. Hittil har tre virksomheter mottatt prisen, Drammen Eiendom KF, Nannestad kommunes byggesaksavdeling og Sykehuset i Vestfold. Nå jakter Bygg21 etter nye vinnerkandidater.

Tester verktøy for måling av effektivitet

Det amerikanskutviklede måleverktøyet CII 10-10 er en enkel måte å måle effektiviteten i byggeprosjekter ut fra ti sentrale parametere. Bygg21 er hovedpartner for BNL og Prosjekt Norge som tester det verdensledende verktøyet i norske byggeprosjekter

Treningsleir for byggeiere

Bygg21 har bidratt til en samling av landets største byggeiere i det nye ”Forum for eiere og forvaltere”. Aldri før har så mange av landets ledende byggeiere- og forvaltere vært samlet om å gjøre hverandre til bedre bestillere.

Kunnskapsstudie om ”Bygningers verdiskapning”.

ÅF Engineering, NTNU og tegn_3 har på oppdrag fra Bygg21 gjennomført et dypdykk i hvordan formålsbygninger skaper verdi for eier, brukere og samfunn. Nå er studien ferdig og resultatet fra arbeidet kan leses i rapporten ”Bygningers verdiskapning”.

Karsten Hjertholm i StorOslo Eiendom leder gruppen som skal finne ut hvordan samspillet og samhandling i byggeprosjekter kan bli bedre.

- Tillit er nøkkelen til bedre samhandling

– Uansett hvilke systemer eller verktøy vi bruker for å skape mest mulig effektive og forutsigbare byggeprosesser, vil det være den enkeltes holdning og kulturelle ballast som er mest avgjørende for om det blir et vellykket prosjekt.

- Mest stolt når vi klarer å skape verdier som et kollektiv

Konserndirektør Bård Frydenlund i AF Gruppen leder Bygg21s arbeidsgruppe ”Kompetanse som konkurransefortrinn”. – Min viktigste kompetanse er evnen til å forstå en persons egenskaper og sette sammen gode team, forteller han.

«Rett bygg på rett sted»

Torsdag 20. april arrangerte Bygg21 en innspillsfrokost for å diskutere hvilke kvalitetsprinsipper som burde guide Norges bygg- og eiendomsnæring, og stimulere til grønn konkurransekraft.

Tonje Frydenlund

Tonje Frydenlund leder Bygg21-arbeidsgruppa ”Industrialisering av byggeprosjekter”

Snøhetta-leder Tonje Frydenlund ønsker at hele bygg- og eiendomsnæringen skal kunne hente ut gevinster av å jobbe mer industrielt.

Bygg21s innspill til Digitalt veikart

Byggenæringens landsforening (BNL) har utarbeidet Digitalt veikart for å samle de digitale trådene i næringen. Visjonen er en heldigitalisert og bærekraft BAE-næring i 2025. Les Bygg21s innspill og kommentarer til veikartet under.

NKF og Bygg21 bedrer kommunenes bestillerkompetanse

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om prosjektstøtte for å bedre bestillerkompetansen i offentlige investeringsprosjekter innen bygg og eiendom.

Kari Sandberg leder arbeidsgruppen for produktivitet og kostnadsutvikling

-Det vi kan måle, kan vi forbedre

– Produktiviteten i byggebransjen er atskillig bedre enn mange vil ha det til. Utfordringen er at den varierer sterkt fra bedrift til bedrift, og fra prosjekt til prosjekt. Det gir et stort rom for forbedringer. Men først må vi bli enige om hvordan produktivitet skal måles, og hva det faktisk er.

- Deling av beste praksis gir konkurransefortrinn

Advokat i BA-HR og Bygg21-styrets nestleder Stig Bech utfordret under Citykonferansen tankegangen om at man skal holde sine arbeidsmetoder hemmelige for å bevare konkurransefortrinn. - Etter mitt syn er det neste bare fordeler med å åpne opp og dele beste praksis, sa Bech.

Katharina Bramslev skal lede Bygg21s arbeidsgruppe ”Kvalitet og bærekraft”

Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse mener det er blitt spredt for mange fordommer om at miljøtiltak koster. Nå skal hun lede en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av åtte fagfolk som skal bidra til å utløse næringens potensial for bærekraft – i alle betydningene av ordet.

100.000 kroner til beste idé i innovasjonskonkurranse

Innovasjon Norge deler ut midler og rådgivning til en idé til et produkt eller en tjeneste som vil gjøre norsk byggenæring grønnere.

Fra venstre: Anne Sofie Bjørkholt, BA-HR advokater, seksjonssjef Anders Løvnes Solheim Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom og utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag Bolig.

Bygg21-lunsj om balanserte spleiselag engasjerte

En fullsatt sal og et kompetent panel diskuterte ”balanserte utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav” på Bygg21s lunsjmøte sist torsdag. –Løser vi denne utfordringen kan vi halvere saksbehandlingstiden i hele landet, fortalte Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.