En god start - beste praksis for plan- og byggeprosesser

7.0 Implementering


Bygg21 vil følge opp sine anbefalinger overfor dem de er rettet til.

Bygg21s veileder for beste praksis for plan- og byggesak (fasenormen) vil bli ferdigstilt som et digitalt og dynamisk verktøy med tilhørende opplæringsmoduler. Verktøyet vil bli overdratt fellesskapet Norsk Eiendom, EBA, Difi og NKF som langsiktige eiere.

Bygg21 vil fortsette sitt arbeid med implementeringen i 2018/2019 og benytte digitale løsninger for å synliggjøre av beste praksis.

Tre personer ser på modell av bygg